• UMAX300
 • 30GBDATA
 • Giá: 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”744″] Chi tiết

 • MIMAXSV
 • 3GBDATA
 • Giá: 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”771″] Chi tiết

 • MIMAX70
 • 3GBDATA
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”773″] Chi tiết

 • MIMAX90
 • 5GBDATA
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”776″] Chi tiết

 • MIMAX125
 • 8GBDATA
 • Giá: 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”778″] Chi tiết

 • MIMAX200
 • 15GBDATA
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”780″] Chi tiết

Gói Khuyến Mãi

 • V30K
 • 100p + 200MBDATA
 • Giá: 30.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”782″] Chi tiết

 • V70K
 • 250p + 400MBDATA
 • Giá: 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”784″] Chi tiết

 • HNI90
 • Gọi + 60GBDATA
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”786″] Chi tiết

 • V90K
 • 300p + 1GBDATA
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”788″] Chi tiết

 • B100K
 • 500p + 600MBDATA
 • Giá: 100.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”790″] Chi tiết

 • V120K
 • 400p + 1.5GBDATA
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”792″] Chi tiết

 • B150K
 • 500p + 1.5GBDATA
 • Giá: 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”794″] Chi tiết

 • V150K
 • 500p + 2.5GBDATA
 • Giá: 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”796″] Chi tiết

 • V200K
 • Gọi + 2.5GBDATA
 • Giá: 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”798″] Chi tiết

 • ST90
 • Gọi + 60GBDATA
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”800″] Chi tiết

 • V90
 • Gọi + 60GBDATA
 • Giá: 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”802″] Chi tiết

 • V120
 • Gọi + 90GBDATA
 • Giá: 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày

[popup_anything id=”804″] Chi tiết