Đây là một trong những con tướng hiếm mà bạn có thể build 1 con trâu 13,5k HP, 74% giáp mà vẫn có thể sốc dame 1 combo hạ được…
Continue Reading