Kể từ khi Facebook thay đổi thuật toán, bạn không thể tìm Facebook một người qua cách cũ nữa. Mà sẽ phải qua những bước trung gian nữa. Hôm nay…
Continue Reading