Không có thể thoắt ẩn, thoắt hiện, không biết đâu mà lần. Sở hữu lượng dame chí mạng khổng lồ, có thể gây ra lượng sát thương gần 5k lên…
Continue Reading