Triệu Vân mặc dù là tướng free khi mới lập acc nhưng lại vô cùng mạnh, đặc biệt là về late game với những phát xoay thương thốn đến tận…
Continue Reading